دلم که میگیرد هوای باتو بودن را می کنم
هوای گرفتن دستانت...
دلم بهانه می گیرد
بهانه نبودن هایت...