***

بانو ..... پنجشنبه 18 آبان 1396 15:28 نظرات ()

گفتم : در دلم امید نیست ؟

گفت : هرگز از رحمتم نا امید نباش (زمر 53 )


گفتم : احساس تنهایی میکنم ؟

گفت : از رگ گردن به تو نزدیک ترم (قاف 16 )


گفتم : انگار مرا از یاد برده ای ؟

گفت : مرا یاد کن (بقره 152 )


گفتم : در دلم شادی نیست ؟

گفت : باید به فضل رحمتم شادمان گردی (یونس 58 )


گفتم : تا کی باید صبر کنم ؟

گفت : همانا یاریم نزدیک است (بقره 214 )


و … چه کسی از او راستگو تر …

خداممنون که هستی

ببخش اونی نبودم که باید...