*

بانو ..... پنجشنبه 18 آبان 1396 15:18 نظرات ()
خدای مهربونم سلام
اومدم گله کنم
گله از خودم ،ازدست خودم
اومدم بگم خستم از خودم از کارام
از حرفایی که بهت زدم وپاش نموندم
اگه توبه هایی که کردم و زود شکوندم
ازاینکه هرچی تلاش میکنم انگار از تودور تر میشم
 هرچی بیشتر دست وپا میزنم بیشتر فرو میرم
خدایا خودت گفتی یک قدم باتوتمام گام های مانده اش بامن
خدایامحتاجتم 
دستموبگیر
دستموول نکن
خدایانگاهتوازم نگیر
خداجونم کمکم کن
جزخودت کسیو ندارم